در ارتباط با ترجمه مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی بیان کرده است که : به هر حال از طریق زبان، فرایند ترجمه ضروریات را از محدوده زمان تقویمی آزاد می کند و سوژه ها و موضوعات را به روابط متقابل غیر خطی از درک و کاربرد می آورد. ترجمه با باز کردن یک فضا، صحنه ای را که در زبان مخفی است را به ارمغان می آورد. تئوری ترجمه، مطالعه اصول مناسب ترجمه متن و ترجمه مقاله است.

بر اساس یک پایه محکم از درک چگونگی کارکرد زبان ها، نظریه ترجمه معنای رمزدار زبانهای مختلف را در فرم های مختلف تشخیص می دهد و در عین حال مترجمان را به پیدا کردن راه های مناسب حفظ معنا هدایت می کند در حالی که از مناسب ترین فرم های هر زبان استفاده می کند. نظریه ترجمه شامل اصول برای ترجمه زبان تلویحی، برخورد با عدم تطابق واژگانی، پرسش های خطابی، گنجاندن نشانگرهای انسجام و بسیاری از موضوعات بسیار حیاتی دیگر برای ترجمه خوب می باشد. فرایند ترجمه یک پدیده پیچیده و فعالیتی چند بعدی می باشد. از گذشته تاکنون، غالبا ماهیت و ذات ترجمه یک متن در بین پژوهشگران یک امر چالشی و بحث برانگیز بوده است زیرا بسیاری پدیده ترجمه را یک فعالیت علمی تلقی کرده اند، برخی آن را یک اثر هنری در نظر گرفته اند، بخشی از محققین آن را در شاخه ای از رشته ادبیات و زبان شناسی گنجانده اند و تعدادی نیز آن را یک مهارت فنی یا فرضیه پژوهشی قلمداد کرده اند.

این تفاوت دیدگاه ها از آنجایی نشات می گیرد که پدیده ترجمه اشتراکات بسیاری با شاخه های هنر و علم دارد. در بیساری از موارد ترجمه وابستگی شدیدی به مشخصه های احساسی و دورنی شخص مترجم دارد و غالبا احساسات و شخصیت مترجم در ترجمه هایی که ارائه می دهد انعکاس پیدا می کند و این نقطه مشترکی است که بین ترجمه و هنر وجود دارد اما باید توجه داشت که برخلاف هنرمندان که خمیر مایه اصلی آثارشان ظرافت طبع و زیبایی شناسی است در کار ترجمه عناصر مختلف دیگری نیز دخیل هستند و این امر موجب می شود که الزاما هنر به عنوان خمیر مایه اصلی ترجمه در نظر گرفته نشود. تنها چیزی که به صراحت می توان گفت آن است که ترجمه خود یک هنر می باشد و همچون سایر هنرها دارای جزییات و پیچیده گی های خاص خود می باشد. ترجمه را همچنین می توان به عنوان یک علم مجزا در نظر گرفت. ترجمه انجام شده باید بطور همزمان ترکیبی از علم و هنر را در درون خود داشته باشد. این بدان معناست که هنر، علم و مهارت های فنی عناصر اصلی ترجمه هستند و تلفیق این عناصر با هم باید منجر به ارائه ترجمه ای شود که بتواند به خوبی یک متن یا گفتار را از زبان مبدا به زبان مقصد برگردان کند در عین حالی که مفاهیم متن یا گفتار را به خوبی منتقل نماید.